Opzet organisatie LWOO/PrO 2016-2018

Procedure

1.
Primair Onderwijs (PO) meldt leerlingen digitaal aan vóór 25 oktober 2017 bij Voortgezet Onderwijsschool voor onderzoek, met toestemming ouders. Zij gebruikt hiervoor het Aanmeldformulier LWOO-/PrO-onderzoek met de NAW-gegevens en handtekening ouders/wettelijk vertegenwoordigers, waarmee akkoord wordt gegeven aan de dossieruitwisseling en de routing SWV.
2.
Voortgezet Onderwijsschool levert uiterlijk 30 oktober 2017 een Excel-bestand digitaal aan bij Ingrid Weeke (i.weeke@swvslingeberkel.nl) met de gegevens van de leerlingen die meedoen aan het LWOO-/PrO-onderzoek.
3.
Ingrid Weeke maakt in samenspraak met A-Vision een planning uitvoering onderzoeken, die worden uitgevoerd in week 46 en 47 van 2017.
A-Vision neemt de volgende onderzoeken af: een intelligentie-onderzoek (NIO/WISC), een didactisch onderzoek (drempeltoets) en een sociaal-emotioneel onderzoek (NPVJ-2).
4.
Leerlingen worden ingedeeld in testgroepen op de verschillende VO-scholen. Leerlingen worden digitaal uitgenodigd voor de testdag; de testdagen staan vermeld op de website.
Scholen worden op de hoogte gesteld wanneer de testdagen zijn via een algemene mail. Deze informatie staat ook op de site SWV Slinge-Berkel.
5.
Woensdag 8 november 2017 van 17.00 tot 18.00 uur is er voor de ouders van leerlingen die meedoen met het onderzoek, een informatiebijeenkomst over de testdag. Ook het PO en de contactpersonen LWOO/PrO van het VO zijn hierbij aanwezig.
6.
Eind 2017, begin 2018 worden de onderzoeksresultaten door A-Vision in Indigo gezet. 
7.
Het PO levert het Onderwijskundig Rapport (OKR) en het LOVS vanaf groep 3 digitaal aan bij de VO-school vóór 22 december 2017.
Wat staat er minimaal in het OKR:
*de belemmerende en beschermende factoren en de ondersteunings-/onderwijsbehoeften;
* het bij de leerling passende advies en handtekening ouders.
8.
Begin januari 2018 voegen de VO-scholen alle benodigde documenten van de leerlingen toe in Indigo en versturen dit via Indigo.
9.
Toelaatbaarheidscommissie LWOO-PrO vergadert vanaf half januari 2018, bijna wekelijks op de donderdag. Data staan op de website.
Ouders, basisschool en/of VO-school kunnen hierbij worden uitgenodigd.
Leerlingen met tegenstrijdige criteria en IQ lager of gelijk aan 80 worden nader bekeken. Gekeken wordt welke acties nodig zijn, bijvoorbeeld nieuw IQ-onderzoek of didactisch onderzoek, contact met de basisschool of gesprek met ouders.
10.
VO-school voert deze acties uit en koppelt terug in de Toelaatbaarheidscommissie LWOO/PrO, mogelijk met ouders en basisschool.
11.
VO-school informeert de basisschool over de uitkomsten van het onderzoek zijnde  LWOO-PrO. Basisschool informeert ouders hierover. VO-school legt in later stadium de resultaten uit aan ouders.
12.
Toelaatbaarheidscommissie LWOO-PrO beslist over aanwijzing LWOO en toelaatbaarheidsverklaring PrO.
13.
Ouders ontvangen digitaal de aanwijzing LWOO of Toelaatbaarheidsverklaring PrO en kunnen hiermee de leerling aanmelden bij de VO-school van hun voorkeur. VO-school ontvangen een kopie.
14.
Tweede testronde: april 2018. Deadline aanmelding onderzoek:  22 maart 2018.
Organisatie: zie 2.
15.
Toelaatbaarheidscommissie LWOO/PrO stelt in oktober 2017 lijst toegestane instrumenten op conform COTAN, voor schooljaar 2018-2019.

Samenstelling Toelaatbaarheidscommissie (TLC)  LWOO-PrO
Ton Edelbroek - voorzitter
Anita Bieleman (bevoegd deskundige) - orthopedagoog/generalist
Liesbeth Bergsma (bevoegd deskundige) - psycholoog/vertegenwoordiger PrO
Myrthe Aarnink - vertegenwoordiger VMBO
Ingrid Weeke - trajectbegeleider LWOO/PrO

Bezwaar en Beroep
Ouders kunnen bij de Toelaatbaarheidscommissie LWOO/PrO schriftelijk bezwaar aantekenen tegen de beslissing en worden dan uitgenodigd voor een gesprek. Desgewenst kunnen zij in beroep gaan bij de landelijke geschillencommissie.