Actueel

Opzet organisatie LWOO/PrO 2016-2018

Procedure

1.
Primair Onderwijs (PO) meldt leerlingen digitaal aan vóór 25 oktober 2017 bij Voortgezet Onderwijsschool voor onderzoek, met toestemming ouders. Zij gebruikt hiervoor het Aanmeldformulier LWOO-/PrO-onderzoek met de NAW-gegevens en handtekening ouders/wettelijk vertegenwoordigers, waarmee akkoord wordt gegeven aan de dossieruitwisseling en de routing SWV.
2.
Voortgezet Onderwijsschool levert uiterlijk 30 oktober 2017 een Excel-bestand digitaal aan bij Ingrid Weeke (i.weeke@swvslingeberkel.nl) met de gegevens van de leerlingen die meedoen aan het LWOO-/PrO-onderzoek.
3.
Ingrid Weeke maakt in samenspraak met A-Vision een planning uitvoering onderzoeken, die worden uitgevoerd in week 46 en 47 van 2017.
A-Vision neemt de volgende onderzoeken af: een intelligentie-onderzoek (NIO/WISC), een didactisch onderzoek (drempeltoets) en een sociaal-emotioneel onderzoek (NPVJ-2).
4.
Leerlingen worden ingedeeld in testgroepen op de verschillende VO-scholen. Leerlingen worden digitaal uitgenodigd voor de testdag; de testdagen staan vermeld op de website.
Scholen worden op de hoogte gesteld wanneer de testdagen zijn via een algemene mail. Deze informatie staat ook op de site SWV Slinge-Berkel.
5.
Woensdag 8 november 2017 van 17.00 tot 18.00 uur is er voor ouder(s)/verzorger(s) van leerlingen die meedoen met het onderzoek, een informatiebijeenkomst over de testdag. Ook het PO en de contactpersonen LWOO/PrO van het VO zijn hierbij aanwezig.
6.
Eind 2017, begin 2018 worden de onderzoeksresultaten door A-Vision in Indigo gezet. 
7. 
Ingrid Weeke verstuurt begin januari 2018 de uitslagen van de onderzoeken digitaal aan ouder(s)/verzorger(s). De basisschool otvangt een copy van deze mail.
8.
Het PO levert het Onderwijskundig Rapport (OKR) en het LOVS vanaf groep 3 digitaal aan bij de VO-school vóór 22 december 2017.
Wat staat er minimaal in het OKR:
*de belemmerende en beschermende factoren en de ondersteunings-/onderwijsbehoeften;
* het bij de leerling passende advies en handtekening ouders.
9.
Begin januari 2018 voegen de VO-scholen alle benodigde documenten van de leerlingen toe in Indigo en versturen dit via Indigo.
10.
Toelaatbaarheidscommissie LWOO-PrO vergadert vanaf half januari 2018, bijna wekelijks op de donderdag. Data staan op de website.
Ouders, basisschool en/of VO-school kunnen hierbij worden uitgenodigd.
11.
Leerlingen met tegenstrijdige criteria en IQ lager of gelijk aan 80 worden nader bekeken. Gekeken wordt welke acties nodig zijn, bijvoorbeeld nieuw IQ-onderzoek of didactisch onderzoek, contact met de basisschool of gesprek met ouders.
11.
VO-school voert deze acties uit en koppelt terug in de Toelaatbaarheidscommissie LWOO/PrO, mogelijk met ouders en basisschool.
12.
Toelaatbaarheidscommissie LWOO-PrO beslist over aanwijzing LWOO en toelaatbaarheidsverklaring PrO.
13.
Ouder(s)/verzorger(s) ontvangen digitaal de aanwijzing LWOO of Toelaatbaarheidsverklaring PrO en kunnen hiermee de leerling aanmelden bij de VO-school van hun voorkeur. VO-school ontvangen een kopie.
14.
Tweede testronde: dinsdag 27 en donderdag 29 maart 2018.
Deadline aanmelding onderzoek door de basisscholen bij de VO-school: 12 maart 2018
Voor de VO-scholen bij Ingrid Weeke: 14 maart 2018.

Organisatie: zie 2.
15.
Toelaatbaarheidscommissie LWOO/PrO stelt in oktober 2017 lijst toegestane instrumenten op conform COTAN, voor schooljaar 2018-2019.

Samenstelling Toelaatbaarheidscommissie (TLC)  LWOO-PrO
Ton Edelbroek - voorzitter
Anita Bieleman (bevoegd deskundige) - orthopedagoog/generalist
Liesbeth Bergsma (bevoegd deskundige) - psycholoog/vertegenwoordiger PrO
Myrthe Aarnink - vertegenwoordiger VMBO
Ingrid Weeke - trajectbegeleider LWOO/PrO

Bezwaar en Beroep
Ouders kunnen bij de Toelaatbaarheidscommissie LWOO/PrO schriftelijk bezwaar aantekenen tegen de beslissing en worden dan uitgenodigd voor een gesprek. Desgewenst kunnen zij in beroep gaan bij de landelijke geschillencommissie.