Op de Rails

Wanneer een leerling de eigen veiligheid en/of de veiligheid van anderen in gevaar brengt, wordt de leerling geplaatst in het Op de Rails traject binnen de Schakelklassen Slinge-Berkel te Borculo. Vanuit deze plaatsing wordt niet alleen onderwijs in een kleine, veilige setting geboden, maar wordt ook hulp in het systeem van de jongere (gezin, vrije tijd, onderwijs) ingezet. Doel is terugplaatsing in het reguliere onderwijs.

De leerling kan worden geplaatst in Op de Rails als:
* er gedragsproblemen zijn waardoor de veiligheid van de leerling, medeleerlingen en/of personeelsleden in het geding komt;
* de leerling meer ondersteuning nodig heeft dan de reguliere school kan bieden;
* de leerling afkomstig is uit het reguliere onderwijs en 10 jaar of ouder is;
* er geen TLV is afgegeven of een aanvraag hiervoor loopt;
* de leerling ingeschreven blijft op de school van herkomst.

Aanmelding voor dit traject, met duidelijke onderbouwing, verloopt via de Toelaatbaarheidscommissie van SWV Slinge-Berkel (mevrouw Mieke Eskes, m.eskes@swvslingeberkel.nl).

De school van aanmelding en de ouders leveren het volgende aan:
* ontwikkelingsperspectief;
* leerlingvolgsysteem met een beschrijving van de geboden ondersteuning op school en in de thuissituatie en de resultaten hiervan;
* medische en psychologische gegevens, indien aanwezig;
* akkoordverklaring van de ouders.