Intermetzo Onderwijs

Intermetzo Onderwijs biedt onderwijs en ondersteuning aan leerlingen van 4-23 jaar binnen het speciaal onderwijs (so) en het voortgezet speciaal onderwijs (vso). Iedere leerling heeft eigen capaciteiten, eigen problematiek en daardoor speciale onderwijs- en begeleidingsbehoeften. Bij Intermetzo Onderwijs staat de ontwikkel- en onderwijsvraag van de leerling centraal. Binnen de diverse klassen en onderwijsprogramma’s spelen wij in op de behoefte van de leerling

We hebben locaties in Deventer, Rekken, Eefde en Zeist. Op iedere locatie wordt een andere invulling gegeven aan het onderwijs en de ondersteuning. Bij Intermetzo Onderwijs kunnen leerlingen in een veilige en gestructureerde omgeving oefenen met nieuw aangeleerde kennis en vaardigheden. Dit kan zijn op het gebied van arbeid of zinvolle dagbesteding. Door deze leerlingen ondersteuning te bieden, investeren wij in de leefbaarheid van de samenleving. Onderwijs is daarbij een belangrijke bouwsteen die in combinatie met verblijf, behandeling en/of begeleiding wordt aangeboden.

Locatie Rekken 
Onderwijslocatie Rekken biedt praktijkgericht onderwijs aan jongeren met een licht verstandelijke beperking in combinatie met gedragsproblemen. Op onze locatie zitten externe leerlingen uit de regio Berkelland en leerlingen die verblijven bij Intermetzo.

Wij bereiden leerlingen voor op een goede plek in de maatschappij. Dit doen we door iedere leerling een traject op maat te bieden. Zo wil de ene leerling zo snel en zo goed mogelijk weer terugkeren naar het reguliere onderwijs en is voor de andere leerling een arbeidstraject of een zinvolle vorm van dagbesteding een passend doel. Om voor iedere leerling een traject op maat te realiseren, richten we ons op de volgende uitgangspunten: 
De leerling centraal 
Elke dag staan onze leerlingen en hun onderwijsvraag centraal. Dat wil zeggen, zoveel als mogelijk en zoveel als verantwoord is. Binnen ons onderwijsaanbod helpen we onze leerlingen bij het zoeken naar een antwoord op hun onderwijsvraag. Acceptatie van elke leerling staat altijd voorop. In probleemsituaties kan het zijn dat we bepaald gedrag afwijzen, maar nooit de leerling zelf. 
Onderwijs op maat 
Onderwijs op maat betekent dat we ons onderwijs steeds afstemmen op de mogelijkheden en behoeften van elke afzonderlijke leerling. We stellen onze leerlingen hierbij de volgende vragen: wat wil je, wat kun je, op welke gebieden moet je je verder ontwikkelen en welke route kiezen we samen? We stimuleren leerlingen hun talenten te benutten. En we richten ons bij het opstellen van de onderwijsdoelen op het maximaal haalbare. 
Aandacht voor een goed schoolklimaat 
We vinden een goed onderwijskundig en pedagogisch klimaat op onze school erg belangrijk. Daarom werken we op basis van een aantal vaste bouwstenen: duidelijkheid,  structuur, openheid, eerlijkheid, gezelligheid, rust, orde, regelmaat, veiligheid, een individueel leerprogramma, wederzijds respect, het benutten van kansen, het mogen  maken van fouten, het leren van fouten, vertrouwen, samenwerken en luisteren. 
Werken met kleine klassen 
Een klas bestaat uit maximaal 15 leerlingen. De klasgrootte hangt af van de individuele ontwikkelingsperspectief en doelstellingen van de leerling binnen het uitstroomprofiel arbeidsmarktgericht of dagbesteding.  
Medewerking en betrokkenheid van ouders of verzorgers 
Waar mogelijk betrekken wij de ouders bij het leerproces. Voor de externe leerlingen betekent dit dat er een kennismakingsgesprek en voortgangsgesprekken met de ouders/verzorgers zijn op school. Voor de interne leerlingen die bij ons verblijven zijn er regelmatig leerling besprekingen en schuift de mentorleerkracht aan bij de behandelplanbesprekingen. Voor vragen kan er uiteraard ook per telefoon, e-mail of brief contact plaatsvinden.  

Locatie Eefde 
Intermetzo Onderwijs locatie Eefde is een cluster 4 school en richt zich op het ontwikkelen van kennis, vaardigheden en competenties. Wij bieden leerlingen meer of andere begeleiding aan. De meeste leerlingen die onderwijs volgen op locatie Eefde wonen in behandelgroepen op ons terrein. Een klein deel woont thuis of op andere woonvoorziening.  

Onze locatie heeft een onder- en bovenbouw VMBO waarin zowel basis- en kaderberoepsgerichte als de theoretische leerwegen worden aangeboden. Voor de leerlingen die wat praktischer zijn ingesteld, is er de mogelijkheid om een MBO opleiding te halen, namelijk AKA/Entree. Dit is een MBO niveau 1 opleiding en biedt de mogelijkheid op doorstroom naar een MBO niveau 2 opleiding.
Lesaanbod
Naast praktijkvakken bieden wij ook individuele leerwerktrajecten aan. Bij het vinden van betaald werk speelt stage een belangrijke rol. Met een contract en een beoordeling wordt het stageplan vastgelegd. De leerling volgt interne en externe stages en bovendien een sollicitatietraining. De werkopdrachten worden via arbeidstraining aangeboden. De leerlingen op onze locatie kunnen de volgende landelijk erkende certificaten behalen:
-Certificaat Schoonmaak in de Groothuishouding
-VCA cursus diplomering
-Veilig op stage
-Werken in de keuken
-EHBO (jeugd) diploma
-Onderhoud plantsoenen
-Bosmaaien
-Stage
Stage vormt een belangrijke schakel tussen school en de arbeidsmarkt. De stageplaats wordt met zorg gekozen en sluit zo goed mogelijk aan bij de kwaliteiten en wensen van de leerling. Stagiaires van onze school worden intensief voorbereid en begeleid door de stagecoördinator. De stage wordt opgedeeld in fasen:
Fase 1 Begeleide interne stage (BIS)
80% van onze leerlingen starten eerst met een begeleide interne stage in het bedrijfsrestaurant van Intermetzo (Restorentray) op het terrein van Intermetzo locatie Eefde.
Fase 2 Begeleide externe stage (BES)
Leerlingen maken gedurende de begeleide externe stage (BES) kennis met werkzaamheden die in verschillende werkomgevingen in het bedrijfsleven worden verricht. Hierbij wordt voortgebouwd op de ervaringen van BIS, maar ligt de aandacht op de realistische mogelijkheden die er zijn binnen de verschillende sectoren. De loopbaankeuze van de leerling wordt verder aangescherpt.
Fase 3 Zelfstandige externe stage (ZES)
Na de begeleide interne en externe stage volgt de leerling een stage in een bedrijf gekoppeld aan het uitstroomperspectief en het keuzeprofiel. De leerlingen die ZES stage lopen worden regelmatig bezocht door een stagecoördinator vanuit school. De leerling moet in staat zijn om in een bedrijf te functioneren als een aankomend werknemer en komt onder begeleiding in aanraking met de belangrijke aspecten van toekomstig werk. Het leren werken in een arbeidsorganisatie, aanleren van vakvaardigheden en beroepshouding staan hierbij centraal.
De keuze van een uitstroomprofiel en een stage wordt bepaald door:
-de wens van de leerling en ouders/verzorgers
-het uitstroomperspectief
-het portfolio (wat heeft de leerling laten zien)
-het advies van de mentor en de praktijkdocenten
-de mogelijkheden van een leerling verkregen uit observaties tijdens de interne stages en de arbeidstraining / praktijkmomenten