Het voortgezet speciaal onderwijs (VSO)

Met de invoering van passend onderwijs neemt het samenwerkingsverband de taken over van de Commissie voor Indicatie (Regionaal Expertise Centrum). Wanneer het gaat om cluster 3 of 4 problematiek wordt de aanvraag besproken in de Toelaatbaarheidscommissie VSO van het samenwerkingsverband.

De Toelaatbaarheidscommissie VSO
Scholen die een leerling willen plaatsen in het voortgezet speciaal onderwijs cluster 3 en 4, dienen een aanvraag in bij de Toelaatbaarheidscommissie VSO van het samenwerkingsverband. Scholen melden een leerling aan via Mieke Eskes (06-44492685 / m.eskes@swvslingeberkel.nl). Na de digitale aanmelding ontvangt de school een aanmeldformulier.

Dossier
De school vult het dossier en beschrijft samen met de ouders de problematiek van de leerling en de geboden ondersteuning op school en thuis, inclusief effect en rendement van deze extra hulp. Denk bij de problematiek onder meer aan omgang met medeleerlingen, omgang met volwassenen, zich houden aan (school) regels, geringe of geen zelfreflectie, verwoorden van gevoelens en gedachten, gedrag in vrije situaties, reacties op correcties en extreem agressief, oppositioneel of impulsief gedrag c.q. extreem teruggetrokken gedrag.
Naast de problemen van de leerling beschrijft de school in het dossier de schoolvorderingen van de leerling.

Om een leerling te kunnen bespreken in de toelaatbaarheidscommissie zijn de volgende gegevens vereist:
A: Een actueel en geëvalueerd ontwikkelingsperspectiefplan (OPP) van de leerling met onder andere de beschrijving van de belemmerende en bevorderende factoren (wettelijk verplicht).
B: De volledige rapportage van het meest recente intelligentieonderzoek(niet ouder dan 2 jaar) en de  uitgewerkte BRIEF en SEV.
C: Eventueel andere gegevens die door de school relevant worden geacht voor de ondersteuningsvraag (bijvoorbeeld; rapportage psychologisch onderzoek, rapportage externen).

Informatie aanleveren
De school levert digitaal bij Mieke Eskes (06-44492685 / m.eskes@swvslingeberkel.nl)  een volledig dossier aan met daarin alle gevraagde informatie (zie bovenstaande). De aanvraag is ondertekend door een directielid van de aanvragende school en de ouders/ verzorgers van de leerling. Met deze handtekening geeft de directie aan dat het dossier volledig en naar waarheid is ingevuld en dat de directie akkoord is met de aanvraag voor een plaatsing in het VSO.
Met de handtekening(en) van de ouders/ verzorgers bevestigen zij dat ze alle wettelijk verplichte informatie hebben aangeleverd en akkoord zijn met de aanvraag voor toelaatbaarheid tot het VSO.

Ondersteuningsbehoefte
Bij het bepalen van de toelaatbaarheid tot cluster 4 is de intensieve ondersteuningsbehoefte van de leerling bepalend. De toelaatbaarheidscommissie VSO beoordeelt of er sprake is van ernstige belemmeringen die het functioneren in het reguliere voortgezet onderwijs onmogelijk maken. Er is daarbij sprake van sociale, emotionele en/of gedragsproblemen of een gedragsstoornis.
De Toelaatbaarheidscommissie VSO bespreekt de leerling en kan bij deze bespreking ook anderen horen/uitnodigen, bijvoorbeeld:
* ouders/ verzorgers
* mentor/teamleider school
* andere betrokkenen rondom de leerling

Vervolgens neemt de Toelaatbaarheidscommissie VSO een beslissing:
* beslissing tot toelating, vaststellen tijdsduur toelaatbaarheid en vaststellen categorie VSO
* aanhouden dossier i.v.m. nader onderzoek/aanvullende informatie nodig
* ander advies of beslissing

Leden Toelaatbaarheidscommissie VSO
De leden van de Toelaatbaarheidscommissie VSO zijn:
* drs. Anita Bieleman, orthopedagoog-generalist (ervaringsdeskundige vanuit cluster 4)
* drs. Kim Buter, orthopedagoog (ervaringsdeskundige vanuit cluster 3)
* drs. Sandra Hubers, GZ-psycholoog en orthopedagoog SWV Slinge-Berkel
* Mieke Eskes, trajectbegeleider/secretariaat TC SWV Slinge-Berkel
De voorzitter Toelaatbaarheidscommissie VSO is Wilma Ekelhof, adjunct directeur SWV Slinge-Berkel.

Cluster 1 en 2
Voor leerlingen uit cluster 1 en 2 beslist de Commissie van Onderzoek van de desbetreffende instellingen over de toelaatbaarheid (zie document Ondersteuningsplan SWV Slinge-Berkel).