Actueel

Aanmelden LWOO/PrO regulier VO

Als het leren moeite kost, kan een leerling in het VMBO in aanmerking te komen voor Leerwegondersteunend onderwijs (LWOO). Als vooral het theoretische leren nog wat meer moeite kost, dan kan Praktijkonderwijs (PrO) goed aansluiten bij de onderwijsbehoeften. Contactpersoon LWOO/PrO-traject binnen SWV Slinge-Berkel

Ingrid Weeke-Keizer
06 178 087 44
i.weeke@swvslingeberkel.nl

Om te weten of een leerling voor LWOO of PrO in aanmerking komt, stelt de basisschool een onderwijskundig rapport op en doet de ontvangende school voor voortgezet onderwijs aanvullend onderzoek. De intelligentie van de leerling, de leerachterstand bij de basisvaardigheden technisch lezen (TL), begrijpend lezen (BL), spellen (SP) en rekenen (RE), al dan niet in combinatie met sociaal-emotionele factoren, bepalen of de leerling toegang heeft tot LWOO of PrO.

Op donderdag 29 juni jl. is er een evaluatiebijeenkomst geweest voor de contactpersonen VO-scholen en de basisscholen. De presentatie van deze bijeenkomst kunt u hier downloaden.
De presentatie over het LWOO/PrO traject voor het schooljaar 2017-2018, die tijdens de bijeenkomst van donderdag 21 september jl. (bestemd voor alle basisscholen in onze regio) is getoond, kunt u hier downloaden.

Stap 1 - Aanmelden LWOO-/PrO-onderzoek 
Primair Onderwijs (PO) meldt leerlingen digitaal aan vóór 25 oktober 2017 bij Voortgezet Onderwijsschool voor onderzoek, met toestemming ouders. Zij gebruiken hiervoor het Aanmeldformulier LWOO-/PrO-onderzoek met de NAW-gegevens en handtekening ouders/wettelijk vertegenwoordigers, waarmee akkoord wordt geven aan de dossieruitwisseling en de routing SWV.

Voortgezet Onderwijsschool stuurt uiterlijk 30 oktober 2017 het Excel-bestand, met de gegevens van de leerlingen die meedoen aan het LWOO-/PrO-onderzoek, digitaal naar Ingrid Weeke, trajectbegeleider LWOO/PrO.

Stap 2 - Aanleveren aanvullende gegevens
Het PO levert vóór 22 december 2017 het Onderwijskundig Rapport (OKR) en het leerlingvolgsysteem (LOVS) vanaf groep 3 digitaal aan bij de VO-school.
Wat staat er minimaal in het OKR:
*de belemmerende en beschermende factoren en de ondersteunings-/onderwijsbehoeften;
* het bij de leerling passende advies en handtekening ouders.
Het OKR kunt u hier downloaden.

Stap 3 - De onderzoeken
De onderzoeken worden ingepland in week 46 en week 47 (november 2016).
Op woensdag 8 november 2017 van 17.00 tot 18.00 is er een informatiebijeenkomst voor ouders, PO en contactpersonen VO over het onderzoek van de leerlingen. Deze bijeenkomst is bij MaxX in Neede.
De leerlingen worden per digitale brief uitgenodigd voor het onderzoek via het mailadres van de ouders.
Testdagen en locaties worden op de site gezet.
De onderzoeken die worden afgenomen door A-Vision:
* Intelligentie-onderzoek (NIO of WISC),
* een didactisch onderzoek (drempeltoets)
* een sociaal-emotioneel onderzoek (NPVJ-2).

Let op: Mocht een leerling op de dag van het onderzoek, om welke reden dan ook, niet aanwezig kunnen zijn, dan wordt hij/zij door ouders afgemeld bij de basisschool en bij de locatie waar het onderzoek wordt afgenomen.

Toegestane testinstrumenten t.b.v. indicatiestelling LWOO en PrO vind u in de Staatscourant (Cotanlijst schooljaar 2018-2019).